Съветниците на „Тунджа“ заседават в края на август

П О К А Н А

 

№ 56/20.08.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.08.2019 г. година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за II-рото тримесечие на 2019 година.
 2. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2019 г.
 3. Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна общинска собственост.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „КОМПАС“ – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община „Тунджа“ по ОП „Храни“2016-2020.
 6. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Държавен фонд „Земеделие“ ( ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение „МИГ – Тунджа“ по Административен договор №РД 50-35 от 19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.083-005 „ Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност“ с партньор „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Продажба на общинска движима вещ.
 9. Предложение за промяна на собственост – от частна в публична общинска собственост.
 10. Предложение за промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост.
 11. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2019/2020 г.
 12. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Група „Пингвини”, с. Генерал Инзово, част от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево,  община „Тунджа“, област Ямбол в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019- 2020 г.
 13. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол в Списъка на защитените детски градини и защитени училища за учебната 2019 – 2020 г.
 14. Определяне на броя на групите и на децата в групите в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2019-2020 година.
 15. Определяне на числеността на персонала в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2019-2020 година.
 16. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2019-2020 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 17. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68, ал.1, т. 2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2019-2020 година.
 18. Определяне на числеността на персонала в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ за учебната 2019-2020 година.
 19. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ за учебната 2019-2020 година.
 20. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за застрояване.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Съгласуване на проект за Подробен устройствен план за „Реконструкция и почистване на р.Азмак от моста на пътя с.Кабиле – с.Жельо войвода до заустването и в р.“Тунджа“ и „Корекция на „Азмак дере“ от моста на пътя с.Кабиле – с.Жельо войвода до с.Глуфишево“, част от строеж/обект „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия“, Ямбол – Карнобат от км. 276+200 до км. 325+280“ по ПМС №201/14.07.2011г. за частта от трасето преминаващо през землището на с.Кабиле, землището на с. Хаджидимитрово и землището на с.Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол.
 24. Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд- Ямбол.
 25. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 26. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ /п./

Председател на ОбС „Тунджа”