Съветниците на БСП дадоха на прокурор решенията за дълга

Искане за проверка на законосъобразността на решенията на Общински съвет – Ямбол, свързани с емитирането на дългосрочен общински дълг и на правила за избор на финансов посредник внесе в Окръжна прокуратура – Ямбол групата общински съветници от БСП. Те сигнализират на окръжния прокурор, че Общински съвет – Ямбол е приел две решения за емитиране на дългосрочен общински дълг за изпълнение на едни и същи проекти, но на различна стойност – едното на 8. 12. 2017 г., а другото на 28 . 12. 2018 г. Първото решение е за 17 млн. лв., а второто за 9 млн. евро, които се равняват на 17,6 млн. лв. Инвестиционната програма и проектите в нея са еднакви, но са различни параметрите на двата дълга, в това число и лихвите, които ще се плащат, но и двете решения са в сила и подлежат на изпълнение от кмета на община Ямбол, се казва в сигнала до окръжния прокурор.

Съветниците изразяват съмнение, че и двете решения са незаконосъобразни, защото към тях не е приложено пълно описание на проекта, а са представени отделно описания на 15 обекта. За тях също не са представени технико-икономически обосновки, няма посочени средства, необходими за изпълнението им, с които да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

В предложението не са посочени и всички източници на финансиране на обектите. От оскъдното описание към предложението става ясно, че ще се финансират само строителни дейности, но според закона общината е длъжна при строителството да има и авторски и строителен надзор, а не е посочено откъде ще се финансират те.

Според съветниците изпълнението на двете действащи решения за дълга ще доведе до нарушение на чл. 32 от Закона за публичните финанси, който определя годишния размер на плащанията по общинския дълг.

Незаконосъобразно според съветниците на левицата е и решението от 28.12. 2018 г. за приемане на правила за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, което отново е второ, без да е отменено първото. То определя като водещи критерии за избор на изпълнител висок кредитен рейтинг на участника, неговия опит и възможностите му за пласиране на облигационна емисия. Съветниците сигнализират прокуратурата, че към това решение няма описани правила и няма проведена процедура по Закона за нормативните актове, която определя изискването проектът да е качен на страницата на общината и да е даден 30-дневен срок за предложения и становища.

Първото решение за избор на финансов посредник е взето от Общински съвет – Ямбол на 23. 11. 2017 г., но при него водещ критерий за избор на изпълнител беше най-ниска цена. И двете решения са в сила и подлежат на изпълнение, въпреки различните критерии за избор на изпълнител, се казва в сигнала до прокуратурата.

Общинските съветници на БСП изразяват съмнение, че след проведена процедура в началото на 2018 г. община Ямбол е избрала финансов посредник и е сключила договор с него, по който вероятно са извършени плащания без да са изпълнени поетите ангажименти, което е нарушило публичния интерес.

Групата съветници на БСП моли прокуратурата да провери законосъобразността и на проведените процедури, и на действията на кмета на общината и на председателя на Общински съвет – Ямбол, свързани с решенията за дълга и за избор на финансов посредник.