Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси обявява

На основание чл.6, ал.7, във връзка с ал. 5, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси , Община „Тунджа“

ОБЯВЯВА

Прием на заявления за членство в Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община „Тунджа“ на представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, училища, училищни настоятелства и други, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека и / или интеграцията.

Организациите, желаещи да бъдат представлявани в Съвета, следва да подадат заявление в свободен текст до неговия председател, в което да посочат лице-представител.

Кандидатите трябва да имат най-малко двегодишна активна общественополезна дейност на територията на община „Тунджа“, съответстваща на целите, посочени в чл. 3 от Правилника на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, която накратко описват в заявлението.

Заявления се подават на адрес:

Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол,

пл.“ Освобождение“ № 1,

в срок до 15. 01.2020 г. включително.