Събор на народното творчество „Мараш пее“ – статут

С   Т   А   Т   У   Т

                    на

                                 Традиционния  събор  на  народното  творчество

                                                      Мараш пее   ¢ 2019”    –   12  май  2019 г.

                                     Организатор  на ТСНТ  „Мараш пее ¢  2019”  e  Община  Стралджа.      

                        Целите на събора са:

  • съхраняване на българското народно творчество в неговото  многообразие, богатство и колорит;
  • стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции;
  • осъществяване приемственост между поколенията.

                                                  ПРОГРАМА НА СЪБОРА:

                                                              11  май

                   20.00 ч. –  Официално откриване – площад „Демокрация” в  централната част

                                     на гр. Стралджа

                                                              12  май

                  10.00 ч. –  Начало    на     конкурсната   програма  –   площад    „Демокрация”

                                    в   централната  част на града

                                              РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :

                     В  Събора  на  народно  творчество   „Мараш пее¢  2019”,  могат да участват любителски  и  професионални  танцови   колективи   разпределени   в  три   възрастови   групи:

                   Първа група –  до 14 г.

                   Втора група –   от  14г. до 25 г.

                   Трета група –  над  25 г.

                               Конкурсната  програма  включва  :     

                       Раздел    І-ви    –   любителски  танцови колективи

  • Любителски   танцови   колективи   за   автентичен  фолклор – с      времетраене на програмата    до 10 м.
  • Любителски   танцови   колективи   за   обработен   фолклор  –   блок –      програма   от    сценично   разработени  танци   с  времетраене   до  15 м.

       Раздел    ІІ-ри    –   професионални танцови колективи

  • Професионални ансамбли   –  с  компактна  музикално  –  танцова программа  – времетраене  до 20м.

                                   Заявките  да  се   изпращат  на  адрес: 

                                                8680 –  гр. Стралджа

                                                бул.  „Хемус” 12

                                                За ТСНТ  „Мараш пее – 2019”  

     ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките изпратени на посочения адрес, но  не по-късно от 30.04.2019г.     

       Регистрацията на  участниците  и  запознаването  на  ръководителите с реда за явяване  се  извършва   веднага  след  пристигането  им на  Събора.

                                               НАГРАДЕН ФОНД – 2 000лв. :

     •  Всички   танцови  колективи   получават  Грамота за участие;      

     •  Награда  на  Кмета  на  Община  Стралджа   –  г-н  Атанас Киров ;

     •  Специална  награда;

     •  Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи. 

         Пътните и дневните са за сметка на институциите,  които  представят  колективите  и участниците.

         За справки и допълнителна информация: тел. 04761  /  64 – 67; 64 – 68

                                                                                               ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ                   НА Традиционен    събор   на   народното  творчество   „Мараш  пее-2019”