Събор на народното творчество „Мараш пее“ – статут 2022

                                                              С   Т   А   Т   У   Т

                                                                         на

 

                                 Традиционния  събор  на  народното  творчество

 

                                                      Мараш пее   2022”    –   15 май  2022 г.

 

                                     Организатор  на ТСНТ  „Мараш пее  2022”  e  Община  Стралджа.      

                        Целите на събора са:

                             

  • съхраняване на българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
  • стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции;
  • осъществяване приемственост между поколенията.

 

                                                  ПРОГРАМА НА СЪБОРА:

                                                              14  май

                   20.00 ч. –  Официално откриване – площад „Демокрация” в  централната част

                                     на гр. Стралджа

                                                       

                                                              15  май

                  10.00 ч. –  Начало    на     конкурсната   програма  –   площад    „Демокрация”

                                    в   централната  част на града

 

 

                                              РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :

                     В  Събора  на  народно  творчество   „Мараш пее 2022”,  могат да участват любителски  и  професионални  танцови   колективи   разпределени   в  три   възрастови   групи:

                              

                   Първа група –  до 14 г.

           

                   Втора група –   от  14г. до 25 г.

 

                   Трета група –  над  25 г.

 

 

 

 

                               Конкурсната  програма  включва  :     

 

                       Раздел    І-ви    –   любителски  танцови колективи

  • Любителски танцови   колективи   за   автентичен  фолклор – с      времетраене на програмата    до 10 минути.
  • Любителски танцови   колективи   за   обработен   фолклор  –   блок –      програма   от    сценично   разработени  танци   с  времетраене   до  15 минути.

 

       Раздел    ІІ-ри    –   професионални танцови колективи

 

  • Професионални ансамбли –  с  компактна  музикално  –  танцова программа  – времетраене  до 20 минути.

 

              

                                   Заявките  да  се   изпращат  на  адрес: 

                                                8680 –  гр. Стралджа

                                                бул.  „Хемус” 12

                                                За ТСНТ  „Мараш пее – 2022”  

 

     ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките изпратени на посочения адрес, но  не по-късно от 30.04.2022г.     

       Регистрацията на  участниците  и  запознаването  на  ръководителите с реда за явяване  се  извършва   веднага  след  пристигането  им на  Събора.

 

                                               НАГРАДЕН ФОНД – 2 500 лв. :

  • Всички   танцови  колективи   получават  Грамота за участие;      
  • Награда  на  Кмета  на  Община  Стралджа   –  г-н  Атанас Киров ;
  • Специална  награда;
  • Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

      Всички институции, които ще участват в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за  разкрита при дадена банка сметка,  предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път.

                           

 

         Пътните и дневните са за сметка на институциите,  които  представят  колективите  и участниците.

         За справки и допълнителна информация: тел. 04761  /  64 – 67; 64 – 68

                                                                                               

 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ    НА Традиционен    събор   на   народното  творчество   „Мараш  пее-2022