Студенти от Хидротехническия факултет на УАСГ ще учат безплатно при сключен договор с работодател

  • Студентите сключват договор за 5 г. работа след завършване при одобрен от Министерски съвет (МС) работодател;
  • Заплатата, която ще получават, ще бъде минимум средната за длъжността при съответния работодател.

 

От учебната 2021/2022 г. студенти от Хидротехническия факултет (ХТФ) на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) могат да се обучават безплатно при сключен договор с работодател. Тази възможност е уредена в чл. 95а на Закона за висшето образование, като държавата заплаща изцяло или частично обучението на студентите, поели ангажимент да работят при одобрен от МС работодател за срок от поне 5 години след дипломирането си. Работодателят е длъжен да осигури начална работна заплата, равняваща се минимум на средната за съответната позиция във фирмата.

В утвърдения списък за учебната 2021/2022 г. са включени следните специалности към ХТФ и заявените от работодателите бройки студенти, които могат да се обучават безплатно:

  • Специалност „Водоснабдяване и канализация“ – 25 студенти, редовно обучение за магистър след завършено средно образование (5-годишен курс на обучение);
  • Специалност „Водоснабдяване и канализация, мрежи и съоръжения“ – 5 студенти, редовно обучение за магистър след завършено висше образование (2-годишен курс на обучение);
  • Специалност „Управление на водните ресурси“ – 3 студенти, редовно обучение за магистър след завършено висше образование (1,5-годишен курс на обучение);
  • Специалност „Хидротехническо строителство“ – 12 студенти, редовно обучение за магистър след завършено висше образование (2-годишен курс на обучение);
  • Специалност „Хидростроителство“ – 10 студенти, редовно обучение за магистър след завършено средно образование (5-годишен курс на обучение). Студентите „Хидростроителство“ трябва да са приети преди учебната 2020/2021 г.

Предстои МС да утвърди списък на одобрените работодатели за учебната 2021/2022 г. В проектния списък са включени 146 частни и държавни фирми, сред които 11 ВиК дружества (в Благоевград, Велико Търново, Враца, Габрово, Пазарджик, Перник, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище и Шумен), Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Национален институт по метеорология и хидрология, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Джи Пи Груп“ АД, две Регионални инспекции по околната среда и водите (Монтана и Смолян), пет клона на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД (Варна, Горна Оряховица, Пловдив, София и Централно управление).

Хидротехническият факултет на УАСГ, който през тази година отбелязва 72 години от създаването си, обучава инженери, които проучват, проектират, строят и експлоатират хидротехнически съоръжения, водоснабдителни, канализационни, напоителни и отводнителни системи. Равносметката за досегашната история на факултета включва над 9000 обучени хидроинженери, които работят по специалността си във всички краища на света. Практически цялата водна инфраструктура и всички язовири, построени в България през последните 70 години, са дело на възпитаниците на ХТФ.

На разположение на студентите са модернизирани лаборатории с нова апаратура, преподаватели с активна практика, възможност за работа по български и международни проекти. Дипломите на УАСГ са международно признати и предоставят широки възможности за реализация поради огромното търсене на квалифицирани хидроинженери на трудовия пазар. Част от завършващите студенти продължават обучението си в докторантски програми, като постигат значими научни резултати.

Обучението по защитената специалност „Хидростроителство“ е без заплащане на семестриални такси за целия период на следване.

Кандидатстването е по улеснена процедура (с оценките от държавните зрелостни изпити), като заявление за гарантиран прием може да се подаде до 18 юни 2021 г.

Допълнителна информация относно сроковете и графика на кампанията може да бъде намерена на https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=4616&f=3, както и във Facebook страницата на УАСГ-Хидротехнически факултет –  https://www.facebook.com/UACEG.Faculty.of.Hydrotechnics