Структура на детските ясли в област Ямбол

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 577 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.

 

  1. Детски ясли и места в тях в област Ямбол

(Брой)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Заведения

10

14

14

13

13

13

13

Места

544

618

497

590

573

577

577

 

В градовете детските ясли са 9 с 520 места, а в селата – 4 с 57 места.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Ямбол са постъпили 484 деца, или с 65 повече в сравнение с 2017 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 495 деца. От тях момчетата са 271, а момичетата – 224.

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години – 94.1%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 5.7% и на децата на 3-и повече години – 0.2%. 

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 123 души медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 56, като 94.6% от тях са медицински сестри (53). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 67 души.

Отдел „Статистически изследвания  – Ямбол“

ТСБ – Югоизток