Статистически данни за приходите на строителните предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 113.0 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличават с 20.0%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 104.7 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 8.3 млн. лева.

Приходите от сградно строителство са в размер на 39.2 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 63.8%, а от строителство на жилищни сгради – 36.2% от общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт намаляват с 9.1% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 80.9%, а на жилищни сгради – 19.1%.

В област Ямбол приходите от гражданско строителство са 73.8 млн. лв. и се увеличават с 29.5% спрямо 2018 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 49.7%, следван от „Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии” – 32.5%.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток