Статистика

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2015 г. възлиза на 1 018 млн. лв. по текущи цени и е с 3.6% повече в сравнение с 2014 г. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на 12-то място с 8 159 лв., след област Велико Търново – с 8 288 лв. и преди област Добрич – с 8 002 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 26 690 лв., а с най-ниско област Сливен –         5 921 лева. 

Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2015 г. е 880 млн. лв. по текущи цени, което представлява 1.1% от БДС за страната.

Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 38.5%, или се увеличава с 1.1 процентни пункта спрямо предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и в сектора на услугите намаляват спрямо 2014 година съответно с 0.9 и 0.2 процентни пункта, до нива 12.5 и 49.0%.