Статистика: Индикатори за бедност и социално включване в област Ямбол през 2019 година

   Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

 

Оценка на бедността

 През 2019 г. в област Ямбол линията на бедност е 352.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 27.4% от населението на областта (табл. 1).

 

  1. Основни индикатори за бедност в област Ямбол

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Линия на бедност – средномесечен размер – лв.

332.8

309.6

371.5

347.2

352.7

Относителен дял на бедните – % от населението

17.7

14.4

20.2

24.3

27.4

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери – % от населението

41.6

42.8

42.9

53.1

52.1

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери, с включени пенсии – % от населението

18.3

17.3

22.9

29.0

33.3

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20)

4.0

4.4

7.7

6.5

9.2

Коефициент на Джини[1]

25.8

28.4

39.0

37.2

40.4

 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 1.6%, а относителният дял на бедното население в областта нараства с 3.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 24.2%, а при жените – 30.5%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 6.3 процентни пункта при 3.4 процентни пункта за страната (мъже – 20.9% и жени – 24.3%). В сравнение с 2018 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените нараства съответно с 3.7 и 2.5 процентни пункта.

 

 

 

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.4% до 33.3%, или с 5.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 52.1%, или с 24.7 процентни пункта.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик – съответно 268 и 292 лв., а най-високата в областите София (столица) – 589 лв., Перник – 475 лв. и Стара Загора – 459 лева.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1% и Кюстендил – 28.8%, а най-нисък в областите Плевен – 14.3% и Благоевград – 16.5%.

 

Материални лишения на домакинствата

 В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

През 2019 г. 39.6% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 20.3 процентни пункта (табл. 2).

 

  1. Население, живеещо с материални лишения,

по пол общо за страната и в област Ямбол

 

(Проценти)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Общо за страната

34.2

31.9

30.0

20.9

19.9

Мъже

33.0

30.4

28.8

19.4

18.9

Жени

35.3

33.4

31.1

22.3

20.9

Област Ямбол

11.3

14.5

15.3

19.3

39.6

Мъже

9.3

13.8

13.5

17.2

42.1

Жени

13.2

15.1

17.0

21.3

37.1

 

Комбиниран индикатор

 

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2019 г. 56.7 хил. лица, или 47.6% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност (табл. 3). Стойността на показателя нараства с 16.7 процентни пункта спрямо 2018 година.

 

  1. Население в риск от бедност или социално изключване

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Общо за страната

 

 

 

 

 

Брой лица – хиляди

2981.7

2890.3

2766.6

2315.2

2278,7

Относителен дял от населението – %

41.3

40.4

38.9

32.8

32.5

Мъже

 

 

 

 

 

Брой лица – хиляди

1386.4

1341.7

1286.8

1057.7

1037.0

Относителен дял от населението – %

39.5

38.5

37.2

30.8

30.5

Жени

 

 

 

 

 

Брой лица – хиляди

1595.3

1548.6

1479.8

1257.4

1241.8

Относителен дял от населението – %

43.0

42.1

40.4

34.6

34.4

Област Ямбол

 

 

 

 

 

Брой лица – хиляди

34.0

32.4

34.8

37.5

56.7

Относителен дял от населението – %

27.0

26.1

28.5

30.9

47.6

Мъже

 

 

 

 

 

Брой лица – хиляди

14.3

13.8

12.9

15.5

26.3

Относителен дял от населението – %

23.1

22.6

21.5

26.0

45.2

Жени

 

 

 

 

 

Брой лица – хиляди

19.7

18.6

21.9

22.0

30.4

Относителен дял от населението – %

30.8

29.5

35.2

35.8

50.0

 

Териториално статистическо бюро – Ямбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100.