Статистика: Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол

Брой предприятия

По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 583. Броят им намалява с 2.7% в сравнение с 2015 г., като най-голямо е намалението в сектор „Операции с недвижими имоти” – с 46.4%, сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 14.3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 9.6%.

Най-голямо увеличение на стопанските субекти в област Ямбол през 2016 г. спрямо предходната година е регистрирано в дейностите: „Култура, спорт и развлечения” – с 20.6%, „Други дейности ” – с 12.0% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 6.5%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2016 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.7% от общия брой на отчетените предприятия. Следват секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 13.6%, „Преработваща промишленост” – 8.9% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.6%.

Най-голям е броят на микропредприятията (до 9 заети) – 5 180, или 92.8% от общия брой, който намалява с 2.7% спрямо 2015 година. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) през 2016 г. е 329 и намалява с 3.8% спрямо предходната година. Броят на средните предприятия (от 50 до 249 заети) е 67 и се увеличава с 3.1% спрямо 2015 година. През 2016 г. големите предприятия (с 250 и повече заети) са 7 и се увеличават с 16.7% спрямо предходната година.

През 2016 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 4 053, или 72.6%, със загуба приключват 759, или 13.6% и с нулев резултат са 771, или 13.8% от всички предприятия в областта.

Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 2 767 млн. лв., което е с 56.3 млн. лв. повече спрямо 2015 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 338 млн. лв., или 48.4% от общите приходи, следван от сектор „Преработваща промишленост” със 750 млн. лв., или 27.1% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с 292 млн. лв., или 10.5% от нетните приходи от продажби за областта.

Произведена продукция

През 2016 г. нефинансовите предприятия в област Ямбол, са произвели продукция в размер на 1 554 млн. лева.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция на стойност 725 млн. лева. Относителният дял на сектора е 46.6%, което е с 3.7 процентни пункта повече в сравнение с 2015 година.

В сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция  за 280 млн. лв., или 18.0% от продукцията за областта.

А в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” е произведена продукция в размер на 171 млн. лв. – 11.0%.

Заети лица

Заетите лица през 2016 г. във всички нефинансови предприятия в област Ямбол са 29 960. В микропредприятията заетите са 31.4%, в малките предприятия – 21.1 %, в средните предприятия – 21.2%, и в големите предприятия – 26.2% от всички заети. През 2016 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.3% спрямо 2015 г., като най-голямо увеличение се наблюдава в големите предприятия – с 4.8%, а намаление е регистрирано единствено в броя на заетите лица в малките предприятия – с 3.4%.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток