Статистика: Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 500. Броят им намалява с 1.5% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е намалението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 33.3%  и „Образование” – с 10.3%.

Най-голямо увеличение на стопанските субекти в област Ямбол през 2017 г. спрямо предходната година е регистрирано в дейностите: „Операции с недвижими имоти” – със 7.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – със 7.1%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.6% от общия брой предприятия. Следват секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 14.1%, „Преработваща промишленост” – 8.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.4%.

Най-голям е броят на микропредприятията (до 9 заети) – 5 104, или 92.8% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 331, или 6.0%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 58 – 1.1% от общия брой за областта. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 7, колкото през 2016 г., като делът им също остава непроменен – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

През 2017 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 4 164, или 75.7%, със загуба приключват 750, или 13.6% и с нулев резултат са 586, или 10.7% от всички предприятия в областта.

  1. Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 2 886 млн. лв., което е със 119 млн. лв., или с 4.3% повече спрямо 2016 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 382 млн. лв., или 47.9% от общите приходи, следван от сектор „Преработваща промишленост” с 807 млн. лв., или 28.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с 312 млн. лв., или 10.8% от нетните приходи от продажби за областта.

  • Произведена продукция

През 2017 г. нефинансовите предприятия в област Ямбол, са произвели продукция в размер на 1 638 млн. лева.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция в размер на 759 млн. лв., или  46.4%, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с произведена продукция за 298 млн. лв., или 18.2% и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, с произведена продукция в размер на 209 млн. лв. и дял от 12.8% отобщата продукция за областта.

  • Заети лица

Заетите лица през 2017 г. в нефинансовите предприятия в област Ямбол са 30 697, или с 2.5% повече в сравнение с предходната година. В микропредприятията заетите са 31.4%, в малките предприятия – 21.2 %, в средните предприятия – 17.8%, и в големите предприятия – 29.6% от всички заети в областта.