Статистиката: Само 1% повече наети по трудови договори към края на юни

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2018 г. са 31.4 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица се увеличават с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година е регистрирано намаление с 3.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 24.5 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6%, а в частния сектор – с 1.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, докато в частния сектор намаляват с 4.5%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2018 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.4% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 8.8%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2018 г. е 908 лв., за май – 913 лв., и за юни – 894 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 18.6% спрямо същия период на 2017 г. и достига 905 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 6.1%. В обществения сектор получават средно 965 лв., а в частния – 889 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Добивна промишленост“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г., област Ямбол е на 12-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 518 лв., София – 1 118 лв. и Стара Загора – 1 101 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Кюстендил – 789 лева.