Статистиката за „Образование в област Ямбол през учебната 2019/2020 година“

Предучилищно образование

 

Към 1.12.2019 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 607 деца, от които 1 855, или 51.4% са момчета.  В сравнение с предходната година броят на децата нараства с 0.8%.

Броят на детските групи е 157 и нараства с 1.9% спрямо предходния период.

 Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, се увеличава до 75.0%,  или с 1.0 процентни пункта повече спрямо учебната 2018/2019 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 190, като за градовете е 201, а за селата – 158. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 18 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 331, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.6%.

 

1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

  

Общо образование

Към 01.10.2019 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, от които 4 начални, 19 основни, 2 обединени училища, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 9 980. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 400 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 719 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 861.

През учебната 2018/2019 година 276 ученици в основно образование са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 147, или 53.3%,  следван от дела напусналите по семейни причини – 87, или 31.5%, и на напусналите поради нежелание да учат – 37, или 13.4%.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 071 ученици, а средно образование – 398 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 77.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 85.3%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г., са 818.

 

Професионално образование и обучение

 Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование.

През учебната 2019/2020 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 258.

През 2019 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 370 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 113 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 185 ученици са придобили трета степен професионална квалификация.

 Висше образование

 През учебната 2019/2020 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 786 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 1.3%. В състава на студентите преобладават мъжете – 68.8%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял намалява с 0.3 процентни пункта.

През 2019 г. диплома за висше образование са получили общо 234 студенти, от които 64.1% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 14.1%. От общия брой завършили висше образование, 66.2% са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 33.8% са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

През учебната 2019/2020 година студентите са обучавани от 78 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 2, или с 2.5%.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток