Статистиката за „Издателска дейност в област Ямбол през 2019 година“

През 2019 г. в област Ямбол са издадени 12 книги с тираж 2 500 бр. и 2 брошури с тираж 400 броя.

В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 18, а средният тираж1 на една книга за областта през 2019 г. е 208 броя, като през предходната година е бил 223. Броят на издадените заглавия на брошури намалява с 6 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 200 броя.

 

Фиг. 1. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж1 на една книга и брошура

през периода 2011 – 2019 година в област Ямбол

 

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.1% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.2%.

През 2019 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 77 720 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници не се променя, а тиражът намалява с 14.1%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 3.5% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.5% от тиража на всички регионални вестници.

 

1 Отношение на общия тираж към броя на издадените книги и брошури.

 

 Методологични бележки

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.

Брошура е непериодично печатно издание с най-малко пет, но с не повече от 48 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Книга е непериодично излизащ печатен документ с най-малко 49 страници, издадено в страната, което е на разположение на обществеността.

Заглавие – дума или съвкупност от думи, отбелязани обикновено върху документа, за да може да се използват за неговото идентифициране и често (но невинаги) го отличават от други документи.

Тираж е общият брой на екземплярите, отпечатани от едно заглавие.

Вестник е листово издание, което съдържа новини за текущи събития, предизвикващи специален или общ интерес, отделните части на който са регистрирани хронологически или в числа, и обикновено излиза поне един път в седмицата.

Годишен тираж на периодичното издание е общото количество на екземплярите на всички излизания на едно заглавие за една година.

Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=214) и на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Култура/.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток