Старт на образователен проект

Встъпителната пресконференция по проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, Договор за БФП BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016 г. се проведе в община „Тунджа“. 

Проектът е с планирана продължителност на дейностите 24 месеца и е на стойност 377 956,29 лв.

Община „Тунджа“ е бенефициент по проекта, като дейностите се изпълняват на територията на общината в партньорство с Детска градина „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, Детска градина „Звездица“, с. Скалица, Детска градина  „Кольо Тенев“, с. Тенево, Начално училище „Васил Левски“, с. Завой и Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ (ЦОПСИ).

Кметът на община „Тунджа“  Георги Георгиев подчерта значимостта на този проект в контекста на цялостната образователна политика, която провежда общината.  „Всяко дете има потенциал и трябва да получи своите възможности и шанс да го развие и използва в живота, а всички трябва да го подкрепим. Убеден съм, че реформата в предучилищното образование може да се случи, ако заедно настояваме и отстояваме за ценностите на човека, заедно работим за ценностите на образованието и за ценностите на родолюбивото възпитание на нашите деца“, допълни той.

Участие в срещата взеха заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев – ръководител на проекта, секретарят на общината Андон Кръстев, Марина Великова и Гергана Атанасова – експерти от сдружение „ЦОПСИ“, както и Юри Паликов, старши експерт в отдел „Верификация“, офис гр. Ямбол на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерство на образованието и науката.

Заместник-кметът Станчо Ставрев запозна присъстващите с основните цели на проекта, които са насочени към създаване и подобряване на условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и на деца от семейства в неравностойно положение в малките населени места, чрез гарантиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и възпитание. Проектът цели да бъде реализирана подкрепа в процеса на успешната социализация и личностна реализация чрез създаване на доброжелателна образователна и общностна среда, насърчаваща активното и пълноценно включване на децата от етническите малцинства, включително роми, и приобщаване на родителите им към ценностите на предучилищното и училищно образование.

Дейностите по проекта включват: допълнителни занимания по български език с деца в неравностойно положение и с деца, за които официалният език не е майчин, преди постъпване в първи клас; подбор, обучение и назначаване на 9 ромски образователни сътрудници в общинските детски градини и началното училище –партньори по проекта; осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа за децата от етническите малцинства и за децата в неравностойно положение в съответствие с техните потребности; насърчаване общуването и формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към предучилищното образование чрез създаване на условия за съвместни изяви между децата от различните етноси, обучавани и възпитавани в групите на детските заведения и в подготвителната група на началното училище – партньори по проекта; насърчаване участието на родителите във възпитателния процес чрез създаване на родителски клубове.

Настоящият проект, както е вече изпълнени сходни проекти, допълват и разширяват мерките, свързани с един от най-важните приоритети в общинската образователна политика – ранната детска грижа и предучилищна подготовка на децата.