Старт на екологичен проект в община „Тунджа“

Фондация „Екология, комуникации и общество“ започна изпълнението на проект
„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез
подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ по процедура на предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.018 на оперативна програма „Околна
среда 2014-2020“, съфинансирана от ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС. Процедурата е част
от изпълнението на Стратегия за ВОМР на МИГ „Тунджа“ за периода 2014-2020 г.
Размерът на БФП по проекта е 1 040 147,60 лв., от които 884 125,46 лв. от ЕФРР и 156 022,14
лв. от национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Срокът за
осъществяване на проекта е 32 месеца.
Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на 10 целеви вида
земноводни, влечуги и прилепи на територията на МИГ Тунджа. Целта на проекта е
подобряване на природозащитното им състояние в защитените зони Бакаджиците, Река
Мочурица, Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения. Видовете,
включени в проектното предложение са: Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна
бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос,
Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил
прилеп. Проектът включва 9 дейности, които условно могат да бъдат разделени в три групи:
А. Консервационни дейности и дейности по наблюдение на видовете:
1. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи и
техните местообитания;
2. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и
провеждане на обучения за заинтересованите страни;
3. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на
стари чешми;
4. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на
естествени понижения в релефа;
Тази група дейности ще осигури постигането на целите на проекта за подобряване на
състоянието на местообитанията на целевите видове.
Чрез наблюдението ще бъде събрана ценна информация и ще се осигури научна основа за
анализ и вземане на информирани решения за опазване и управление на видовете и
местообитанията им. Проучванията ще бъдат проведени въз основа на научно издържана
и видово специфична стандартна методика за проучване и мониторинг или методика за
проучване на популационните параметри от експерти в съответната научна област, които
притежават минимум две години опит в проучването и мониторинга на целевите видове.
Ще се реализират при прилагане и спазване на всички законови изисквания и стандарти в
тази насока.
Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове включва три поддейности:
1. Възстановяване на стари чешми – Възстановяването на чешми осигурява
формирането на малки влажни зони около тях, които са точки с концентрация на
биоразнообразие, осигурявайки местообитание, защита (чрез развитата
фитоценоза от водни и влаголюбиви растения) и хранителни ресурси за целевите
видове. В миналото тези чешми са създадени с цел да обслужват стадата домашни
животни (говеда, коне, овце, кози). Наше предварително проучване регистрира
съществуването на множество чешми за водопой. Повечето от тях са деградирали
и/или със слаб водооток. Дейността има за цел да подобри състоянието на част от
тези чешми в района на проекта. Ще включва почистване на растителност около
чешмите; почистване на оттоците на чешмите; почистване на водните резервоари и
коритата на чешмите, при нужда изграждане и оформяне на ново корито; машинно
продухване на метални тръби или смяна/поставяне на нови; смяна на чучур;
поставяне на меден съд за вода на верижка; полагане на покритие от естествена
настилка около коритото за улесняване на достъпа до чешмата (местен камък,
сипица и т.н.). Важен аспект е и социално-икономическата стойност за местните
общности при възстановяването на старите чешми, те ще се използват от местните
пастири за водопой на добитъка дълго време, също така туристите в района ще имат
по-добър достъп до вода.
2. Оформяне на естествени понижения в релефа като влажни зони – Ще бъдат
използвани естествени понижения в релефа и чрез направата на изкопи ще бъдат
оформени влажни зони със стоящи води с размери около 30 m2 (±5%). Подходът ще
спомогне формирането на естествени фитоценози (водни и влаголюбиви растения),
предоставящи подходящ хабитат за разнообразни безгръбначни и гръбначни
организми. Тази дейност е насочена към подобряване на благоприятното
природозащитно състояние на целевите видове Южен гребенест тритон – ЗЗ Тунджа
1, Свети Илийски възвишения и Бакаджиците, Червенокоремна бумка – Свети
Илийски възвишения и Бакаджиците и Обикновена блатна костенурка в Свети
Илийски възвишения и Бакаджиците.
3. Създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите
страни – Закупуване и доставка на противопожарно оборудване и създаване на
противопожарни депа. Ще бъдат създадени 6 противопожарни депа, в общински
сгради в селата Скалица, Калчево, Златари, Сламино, Бояджик, Генерал Инзово,
които са разпределени така, че да покрият територията на цялата община и МИГ
Тунджа. В тях ще се съхранява закупеното противопожарно оборудване. Ще бъде
разработен протокол за реакция и координация при констатиране на пожари, на
база на който ще се използва оборудването. Ще бъдат организирани обучения за
местните заинтересовани страни за действие при пожари и умения за боравене с
оборудването. В рамките на обученията ще бъде представен разработения
протокол за реакция и координация при констатиране на пожари и начините за
работа със закупеното оборудване. За участие в обученията ще бъдат поканени и
местните пожарникари. Цел на дейността е да се сведе до минимум увреждането и
унищожаването на местообитания на целевите видове и директното унищожаване
на екземпляри в резултат от пожари, на територията на защитените зони.
Осъществяването на тази дейност има и голямо екологично и икономическо
значение, тъй като създадените и оборудвани противопожарни депа, разработеният
протокол за действие при пожари и обучените представители на местната общност
ще дадат по-добри възможности за реакция при възникване на пожари и ще
подобрят ефективността в борбата с пожарите, което има значителен икономически
ефект. Паралелно с опазването на застрашените видове, ще се опазват посевите,
горите, имотите и имуществото на населението в общината. Стойността на новото
оборудване, което ще бъде закупено е близо 240 000 лева. След доставянето на
оборудването, бенефициентът Фондация „Екология, комуникации и общество“ ще
го дари на община „Тунджа“, което ще донесе устойчивост и трайно решение на
проблемите с опасността от пожари. Оборудването включва кофпомпи, лопати,
брадви, кирки, тупалки, моторни триони, моторни помпи, пръскачки за гасене на
горски пожари, пожарни шлангове, фенери, радиостанции, дронове за
локализиране на пожари от въздуха.
Б. Информационни и комуникационни дейности:
1. Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали;
2. Работа със заинтересовани страни
В процеса на подготовка на проекта се установи и друг важен макр и не природозащитен
проблем, а именно, че състоянието на целевите видове засяга много обществени групи,
които в момента не са достатъчно информирани за тях.
Тази група дейности е от значение за успешното реализиране на проекта и постигане на
целите му. При осъществяване на природозащитен проект е необходимо освен планиране
и изпълнение на подходящи консервационни дейности, насищане на публичното
пространство с информация, която е ясна, точна, достоверна и разбираема за всички
заинтересовани страни/ЗС/. Голяма част от заплахите идентифицирани по отношение на
целевите видове на територията на МИГ Тунджа са провокирани от човешкото отношение
и поведение, напр.: пожари, пресъхване на водоеми, сечи, земеделски дейности,
вандализъм, разрушаване на сгради, затваряне на пещери и галерии. В резултат от
работата със ЗС ще се осигури по-голяма разпознаваемост на видовете, превенция и
минимизиране на конкретни заплахи за целевите видове и местообитанията им, както и
популяризиране и подкрепа за изпълнение на преките природозащитни дейности по
проекта и устойчивост на резултатите, чрез повишаване на информираността и възпитаване
на отговорно отношение към природата и видовете.
В рамките на тази дейност ще се проведат следните събития:
1. Социологическо проучване на степента на информираност и нагласите на различни
групи към проблематиката на проекта;
2. 4 лекции-работилници в училища за 150 деца – експерти с педагогически опит, с
нагледни материали ще запознаят учениците с видовете обект на проекта,
заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие на човешката
дейност, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното отношение към
видовете;
3. 2 лекции-обучения за 80 души, представители на следните групи – учители,
общинска администрация, бизнес, ловци и риболовци, земеделски и горски
стопани, бизнес.Запознаване с проблемите на защитените видове, техниките на
тяхното опазване, конкретните мероприятия и отговорността на хората в общото
съжителство;
4. Кръгла маса за 60 души от различни целеви групи, имащи отношение към
опазването на видовете; по време на кръглата маса под формата на дискусия ще се
обсъждат ползите от видовете за природата; целта е както да се повиши
информираността на местните ЗС относно начините на опазване на видовете, така и
генериране на подкрепа при изпълнение на консервационните дейности,
намаляване на антропогенното въздействие върху видовете и местообитания им и
осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта;
5. Провеждане на детски летни лагери в местността Бакаджика. Предвидени са 10
тридневни лагера за 100 деца, на които аниматори и експерти-екоози ще провеждат
занимателни образователни беседи, ще показват местообитанията на видовете,
демонстрират научни методи за наблюдение, чрез което ще се възпитава отговорно
отнощение на подрастващите към местообитанията и застрашените видове, както и
към опазването на околната среда като цяло. Към днешна дата вече се провеждат
първите 5 лагера с деца от училищата в с.Веселиново, с.Скалица, с.Бояджик и с.
Кукорево.
6. Производство и разпространение на образователни и рекламни материали и
сувенири.
7. Производство и разпространение на печатни материали – богато илюстрирани
учебни помагала посветени на опазването на целевите видове и техните
местообитания, общ наръчник за опазване на видовете с описания на целевите
видове и инструкции за извършване на различни видове дейности, съобразени с
особеностите на застрашените видове и изискванията за тяхното опазване;
рекламни листовки, брошури и плакати; книга с цялата информация за дейностите
по проекта, постигнатите резултати, осигурената подкрепа за видовете и
местообитанията.
В. Дейности по управление и организация на проекта:
1. Спомагателни дейности – осигуряване на правна помощ
2. Изпълнение на мерки за информация
3. Организация и управление на проекта
Това са дейности, които осигуряват успешното реализиране на проекта чрез
професионално и висококвалифицарно управление, ефективна организация на отделните
дейности, юридическо обезпечаване и адекватни информационни мерки.
Успешното осъществяване на проекта ще има благоприятно влияние не само върху
целевите застрашени видове и техните местообитания, но и върху опазването на околната
среда в общината като цяло. Голяма част от дейностите имат и вторичен благоприятен
социален ефект, който паралелно с екологичните проблеми ще допринесе за подобряване
и на социални, битови, образователни и стопански аспекти на общината и населението й.