Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Във връзка с процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, община Ямбол изпрати писма до училища, неправителствени и бизнес организации, социални центрове и др. за номиниране на представители от общината. 

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

За членове на Съвета на децата от община Ямбол, могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години в следните четири  направления:

 А) Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищно образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

 Б) Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В) Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

Г) Индивидуални кандидатури.

Срокът за приемане на номинации за членове на Съвета е до 24 май 2018 г., като кандидатурите следва да бъдат изпратени на електронната поща на община Ямбол: yambol@yambol.bg , като в заглавието е изписано пояснителен текст: „Съвет на децата“. Кандидатстването става с попълнен формуляр и кратко мотивационно писмо. Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg , в рубриката Актуално.

Съгласно утвърдената процедура, кметът на общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване подбор за членове на Съвета  в срок до 30 май 2018 г. Изборът трябва да приключи до 15 юни 2018 г., след което трите кандидатури във всяко от направленията се представят на вниманието на областния управител. От там нататък, на база постъпили от всички общини кандидатури, на областно ниво се провежда още един подбор, като избраните кандидати се предлагат на вниманието на председателя на ДАЗД в срок но 30 юли.