Стартира проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“

В залата на община „Тунджа“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Творческа резиденция „Тунджа“ – маркетинг и популяризиране на местното наследство със средствата на изкуството, фолклора и традициите“ Административен договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C03 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в  рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ чрез МИГ „ТУНДЖА“.

            Проектът е на стойност 29 300 лв. без ДДС. и е предвидено да бъдат организирани и проведени 3 пленера за млади творци и един уъркшоп в 4 села от територията на МИГ-Тунджа- с. Болярско, с. Видинци, с. Маломир и с. Стара река. Чрез тях ще се популяризира изкуството на местни творци със световна известност по един иновативен начин, като се създадат предпоставки за промотиране на творческите продукти, създадени от младите творци и се промотира облика и колорита на българското село.

            Срок за изпълнение на проекта: до 30 юни 2023 г.