Стартира проект „Ние също можем”

Стартира проект „Ние също можем” по Националния план за действие по заетостта
– 2018 г., който се изпълнява от Център по професионално обучение към КНСБ.
На територията на община Ямбол проектът се изпълнява съвместно с Комплекса
за социални услуги за деца и възрастни, Центровете за настаняване от семеен тип за
деца младежи с увреждания и Защитено жилище към Община Ямбол, където ще бъдат
провеждани обучения на включените в проекта 15 безработни лица.

Дейностите по проекта предвиждат:
 Въвеждащо обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански
компетентности – интеркултурно поведение“, в рамките на 30 учебни часа, като на финала участниците получават сертификат за преминатото обучение;
 Обучение по професия „Социален асистент“, в рамките на 300 учебни часа.
Началото е на 28 март 2018 г. Мястото на провеждане е в КСУДВ – Ямбол.
Успешно завършилите и положили изпит ще получат удостоверение за
съответната професионална квалификация.
Чрез проекта „Ние също можем“ ще се даде възможност на 15 безработни лица да
придобия нови знания и умения, както и да получат удостоверения за преминатите
обучения.