Стартира предоставянето на админстративни услуги за граждани и фирми в кметство село Тенево

От днес, 01 март 2024 г., стартира предоставянето на админстративни услуги за граждани и фирми в кметство село Тенево.

Секретарят на община „Тунджа“ – Димитринка Димитрова информира, че: „Предоставянето на административните услуги заявени в кметствата ще се изпълняват в същите срокове, както и тези заявени в административния център и ще се заплащат същите такси за тяхното изпълнение.

Готовите документи ще могат да се получават по един от следните начини:

  • лично от общинския център или от кметството;
  • чрез посочено от заявителя лице от общинския център или от кметството;
  • по пощата/куриер за сметка на заявителя;
  • по електронна поща.“

„…Когато можем да направим възможно услугите да са близо до хората, достъпни, тогава сме си свършили работата…“ подчерта Станчо Ставрев – кмет на община „Тунджа“.

 

Списък на услугите, които могат да бъдат заявени в кметствата на селата Бояджик, Роза, Скалица, Тенево, Чарган:

Гражданска регистрация и актосъставяне

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние         

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи       

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат         

Промяна в актовете за гражданско състояние

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Издаване на многоезично стандартно удостоверение/ раждане, граждански брак, смърт, семейно положение, брачна дееспособност, местоживеене и местопребиваване/ съгласно Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и Съвета на Европа

Предоставяне на достъп до обществена информация    

 

Местни данъци и такси

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси      

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Издаване на удостоверение за декларирани данни         

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството

Издаване на копие от подадена данъчна декларация     

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства       

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

Търговия, туризъм, транспорт

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране  

 

Устройство на територията

Издаване на скици за недвижими имоти      

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти         

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство  

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Уведомление за премахната сграда  

 

Общинска собственост

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост