Стартират регионално програми за заетост

В периода октомври 2016 г. – март 2017 г. ще се реализира Регионалната програма за заетост на област Ямбол, разработена в рамките на определения за областта финансов ресурс на обща стойност 193535 лева и с участието на 5 работодатели – всички общински администрации в областта. По програмата се разкриват общо 78 работни места на пълно или непълно работно време за срок от 5.5 месеца според проектното предложение на съответния работодател. Заетостта на наетите безработни лица стартира от 17.10.2016 г. и ще приключи до 31.03.2016 г.

С приетите промени в Закона за насърчаване на заетостта в края на 2015 г. и в Правилника за прилагането му от м. август 2016 г. и с оглед развитие на регионализацията, беше въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение, при който Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие имат съществено значение. Всяка област разработва една регионална програма, която включва проектните предложения на областната и общинските администрация.

През м. септември 2016 г. се проведе първата процедура за разработване на Регионални програми за заетост след законодателните промени и разпределението на финансовия ресурс по области с Решение № 703 от 25.08.2016 г. на Министерски съвет. Проектът на регионалната програма за всяка област беше разработен чрез определяне от Комисията по заетостта на Методика за оценка на проектни предложения на работодателите и на комисия за разработване на регионална програма на базата на оценка на проектните предложения.

images