Стартират обучения за 11 000 безработни и заети лица

Близо 11 000  безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения. Те са организирани от Агенция по заетостта и са финансирани от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2022 г.

Обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от безработните лица ще се провеждат на територията на цялата страна – в над 110 населени места, а също и в 4-те клона на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) в Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора, както и в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) в кв. Кремиковци към Министерство на труда и социалната политика.

Възможностите за обучения са в широк обхват и по отношение на професиите и компетентностите, които могат да се придобият. В тях могат да се включат регистрирани в бюрата по труда безработни лица, като за целта подадат заявление за предпочитаните професии, по които искат да се обучават.

Бюрата по труда от област Ямбол организират обучения за общо 160 безработни лица по 7 специалности, като първите курсове стартират през м.юни. Професиите, по които ще се обучават безработни лица, са Оператор на компютър, Сътрудник в малък и среден бизнес, Офис-мениджър, Заварчик, Работник в горското стопанство, Помощник пътен строител, Работник в растениевъдството.

За улеснение и бърз достъп до пълна информация, Агенцията по заетостта публикува в рубриката „Обучения на възрастни“ от раздел „Търсещи работа“ графиците за провеждане на вече заявените и планирани обучения в цялата страна по проектите на социалните партньори, както и тези, предоставяни от държавните обучителни центрове ДП БГЦПО и ЦРЧРРИ.

Работодатели от цялата страна също могат да заявят желанието си за получаване на финансова подкрепа за обучения на безработни, които впоследствие да наемат на работа по придобитата професия. Финансиране могат да получат и при осигуряване на дуално обучение на работно място, чиракуване, стажуване на безработни или обучения по ключови компетентности на наетия си персонал.