Стабилност в училищата на Община „Тунджа“

    Политиката на Община „Тунджа“ в сферата на Образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в страната. Ръководството на общината целенасочено се стреми към това да предостави оптимални условия за да могат децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България, но и в Европа.

   През учебната 2019-2020 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ ще бъдат формирани общо 29 групи, с една повече от предходната 2018-2019 учебна година. С Решение № 870 от Протокол № 56/ 28.08.2019 г. на ОбС „Тунджа“ в Детска градина „Изворче“, с. Кабиле е сформирана втора целодневна детска група за деца в задължителна предучилищна възраст в основната сграда на детската градина. Сформирането на втора група за 35 деца от с. Кабиле в задължителна предучилищна възраст е свързана с подобряване на организацията на предучилищното обучение с цел повишаване на училищната готовност на децата преди постъпване в първи клас.

В детските градини от общината функционират 4 яслени групи.

По данни на директорите на детски градини в групите ще бъдат обхванати общо 544 деца.

Децата на 5 и 6-годишна възраст са общо 214, децата на възраст от 2 до 4 годишна възраст са 276, а в яслените групи към детските градини са записани общо 54 деца.

Групите във всички детски градини на територията на община „Тунджа“ осигуряват достъп до качествено предучилищното образование и са сформирани в съответствие с чл.60 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.8 и чл.9 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, Наредбата за условията и реда за записване, отписване  преместване на деца в общинските детски градини на територията на община „Тунджа“, при спазване на изискването за минимален и за максимален брой деца в група, съгласно Приложение 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Общинската училищна инфраструктура за учебната 2019-2020 година включва 10 училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.

По информация на директорите в трите групи за задължителна предучилищна подготовка, по една съответно в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново и НУ „Васил Левски”, с. Завой са записани общо 53 деца.

Броят на първокласниците е 105 ученици, а учениците от І до VІІ клас в общинските е 971 ученици. В паралелките по специалността „лозаровинарство”  в Средното училище в с. Скалица ще се обучават общо 73 ученици.

В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за втора поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години.  Общият брой на учениците в професионалните паралелки в училището е 28.

            Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.  

Осигурени са учебници и учебни помагала за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.

 Извършено е преустройство и пристройка към Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново  на обща стойност 596 199,36 лв. Обектът е въведен в експлоатация.

В ход е изграждането на отоплителна инсталация  и възстановяването на  фасада- север в  Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ на обща стойност 126 000 лв.

Предстои извършване на ремонт на В и К – инсталацията в сградата на  Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“ на стойност 51 300 лв.

Извършен е текущ ремонт на помещения в допълнителната сграда в село Хаджидимитрово към детска градина „Изворче“, с. Кабиле на стойност 6 200 лв.

За поредна година, Общината ще кандидатства от името на общинските училища по схема „Училищен плод”.