Срокът за подаване на работно време за търговски обекти на територията на община Ямбол се удължава до 31 декември 2020 година

Община Ямбол уведомява всички физически лица, юридически лица и еднолични търговци, които извършват дейност на територията на общината, че срокът за подаване на Заявления за работно време на стационарни обекти се удължава до 31 декември 2020 година. Община Ямбол започна изготвянето на Регистър, поради липса на такъв от 2004 година, и във връзка с приета Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, която е в сила от 21. 08. 2020 година.

В изпълнение на чл. 16б, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, раздел III на настоящата Наредба определя условията и реда за заявяване на работно време, както и промяна на същото при упражняване на търговска дейност в стационарни обекти на територията на общината.

Молим собствениците / наемателите на търговските обекти на територията на общината да заявят работно време на обекта, чрез подаване на заявление (по образец) в Центъра за административни услуги на Община Ямбол. Следва да се има предвид, че стандартното работно време на всички търговски обекти разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение е в часовия диапазон от 08:00 часа до 23:00 часа.

Заявленията могат да бъдат получени на място или предварително попълнени. Бланките могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Ямбол:

 

  1. Заявление за работно време на стационарен търговски обект:

 

https://yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Zaiavlenie_Rabotno_Vreme.pdf

 

Към заявлението трябва да бъдат приложени и документ за собственост на имота или друго правно основание за ползване, както и нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

 

  1. За обекти в нежилищни сгради, които упражняват своята дейност след 23.00 ч. е необходимо отново в срок до 31 декември да бъде подадено Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време, което също е публикувано в сайта на Община Ямбол:

 

 https://yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Razreshenie_Udaljeno_Rabotno_Vreme.pdf

 

 Към заявлението трябва да бъдат приложени:

 

  • документ за собственост на имота или друго правно основание за ползване;

 

–  нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;

 

–    съгласие на общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът, за който се иска издаване на разрешение се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди, относно работното време на обекта – копие;

 

  • договор за охрана с лицензирана охранителна фирма – копие;

 

– становище от РЗИ относно спазването на граничните стойности на показателите за шум, определени с Наредба №6 от 26. 06. 2006 г., съгласно чл.16 б, ал. 2 от ЗЗШОС – заверено копие.

 

Обръщаме внимание на гражданите, които имат намерение да попълнят своите заявления предварително, че трябва да предоставят два екземпляра.

 

Допълнителна информация може да получите на телефон: 046/ 681 113.