Средна заплата и наети лица

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2020 г. са 27.7 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица намаляват с 0.4%, а в сравнение със същия период на предходната година с 0.7%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 20.8 хиляди. Спрямо края на март 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават намаляват – с 0.8%, а в частния сектор – с 2.2%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.5%, докато в частния намаляват –  с 1.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на юни 2020 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4%, „Образование“ и „Селско, горско и рибно стопанство“ – по 9.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за април 2020 г. е 993 лв., за май – 1 045 лв., и за юни – 1 064 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 034 лв., като спрямо предходното тримесечие се увеличава с 2.7%, а  спрямо същия период на предходната година – с 6.7%. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 303 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор получават средно 1 266 лв., а в частния – 953 лева (фиг. 1).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15.5%, а в частния – с 2.8%.

 

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Образование“.

           Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г., област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 822 лв., Враца – 1 280 лв. и София – 1 247 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 886 лв., Видин – 916 лв. и Силистра – 938 лева.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток