Според статистиката частния сектор наема повече работна ръка

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2017 г. нарастват с 1.6% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 32.4 хил. души. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1% (достигат до 6.8 хил.), докато в частния сектор се увеличават с 2.4% (достигат до 25.7 хиляди).

В сравнение с юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 0.2%. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.6%, докато в частния сектор се увеличават с 1.0%.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 1.8% (до 763 лева). В обществения сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие със 7.5% (до 901 лв.), докато в частния сектор намалява с 4.6% (до 725 лева).

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ямбол нараства със 7.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 14.6%, а в частния – с 5.8%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г., област Ямбол се нарежда на 22-ро място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., а най-ниска – в областите Видин – 669 лв. и Благоевград – 706 лв.

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток