Социализиращи инициативи по проект в селата Роза и Генерал Инзово

На 20 май 2021 г. в сградата на Народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза се проведе социализираща инициатива „На Раздумка в Гюлемяново“. Събитието е част от Дейност 5 „Социализиращи инициативи за деца и възрастни в риск, включително с увреждания и техните семейства“ по проекта „Социална платформа „Тунджа“– възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, договор № BG05M90P001-2.007 по процедура на МИГ – Тунджа – „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

          В социализиращата инициатива участваха възрастни хора от Пенсионерски клуб „Росна китка”, с. Роза и певческа група „Тракийски напеви” при Клуб на пенсионера с. Генерал Инзово. Участниците  представиха хумористична сценка и песни, специално разучени за събитието.

          По същия проект на 20 май в „Старата Акбунарска къща“ в с. Генерал Инзово се проведе и социализиращата инициатива „Попрелки“, в която взеха участие певиците от певческа група „РетроАкбунарки“ при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1926“ и дамите от Пенсионерски клуб в с. Дражево.

          Попрелките е тип седянка, в която участват възрастни жени и млади моми, събрали се да поработят заедно. И докато тъкат, предат, плетат и чепкат вълна, майките на незадомените ергени виждат колко са трудолюбиви, сръчни и скопосни момите, и си набелязват снаха.

          Наред с работата, седянката премина в смях, закачки и песни и завърши с хоро.

         Гостите от Дражево разгледаха и Музейния комплекс „Старата Акбунарска къща“.

         И двете инициативи по проекта се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки.