Социален проект на „Тунджа“

Проект “Център за услуги в домашна среда  – интегриран  моделна социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в Община Тунджа”

 

От началото на месец ноември 2015 г. в община „Тунджа” се изпълнява  проект „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа”, финансиран по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051M90PO001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Същият е на стойност 499 964,12 лв.,а общата продължителност на реализираните дейности  22 месеца, като през 18 от тях се предоставят услуги в домашна среда.

С изпълнението на проекта, Община „Тунджа“ цели подобряване качеството на живот на хора в неравностойно социално положение – с физически и ментални увреждания, самотно живеещи възрастни хора, деца с трайни увреждания и техните семейства.

Проектът  надгражда и разширява добрия опит в предоставянето на почасови услуги в домашна среда, който вече общината има в предоставянето на сходни услуги по проекти реализирани на нейна територия,същевременно е и ключов, защото чрез него се гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Към настоящия момент Проектът допринася за подобряване качеството на живот на общо 136 потребители в 22 населени места от територията на Общината,които чрез  мобилната форма на предоставяне на услугите и съчетаването на професионалните компетентности на социални работници, психолози, медицински сестри и рехабилитатор, заедно с грижите и подкрепата на 44 личните асистенти и домашни помощници са подпомагани, както в организацията на своето ежедневие,така и в личния им и социалния си живот.

Проектът „Център за услуги в домашна среда – интегриран модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община Тунджа” е потвърждение на ангажимента на Община „Тунджа“ в посока изграждане на устойчива мрежа от социални услуги, подкрепящи различни уязвими социални групи от граждани, в това число деца и техните семейства, с цел тяхното социално включване и намаляване на последиците от дългогодишната им социална изолация, подобряване качеството на живот, осигуряване на по-добро здраве на хората принудени дълги години да живеят в изолация, предотвратяване на институционализирането.

dsc01811 dsc01815 dsc01820 dsc01824 dsc01827 dsc01828