Социален проект в помощ на децата

Встъпителна конференция по проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа-2“

        В община Стралджа стартира поредния социален проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Той е на обща стойност 243 477 лв. и има продължителност 26 месеца.

       На конференцията присъстваха Койка Тодорова – зам.кмет, Иван Иванов – зам.кмет, д-р Дора Йовчева, общински съветник и председател на ПК по социални дейности, доставчици на услугите по проекта, потребители, бъдещи потребители, специалисти в социалната сфера, граждани.

       Изразявайки  задоволството на общината от изпълнението на този важен социален проект и мултиплицирането му в бъдеще Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“ и ръководител на проекта, представи дейностите и целите му.

      С реализацията на проекта „С отговорност и грижа за деца от 0 до 7 години от община Стралджа-2“ общината подкрепя дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани групи за ранно детско развитие, вкл. деца с увреждания и техните семейства както и бъдещи родители. Общата цел – превенция на социалното изключване и намаляване на бедността чрез подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции, ще се постига чрез заложени многостранни дейности. Те са свързани с предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители, семейно консултиране, индивидуална и групова работа, здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище и др.

      За предоставяне на интегрирани услуги по проекта на щат са назначени 6 консултанти от които 1 ръководител, 2 социални работници, 2 медиатори и 1 психолог. Назначени са и 9 консултанти на граждански договор – педиатър, мед.сестра, гинеколог, акушерка, юрист, стоматолог, педагог и 2 медиатори. Потребителите на тази услуги ще са:

  • 300 семейства като общо за двете години по реализация на проекта те ще достигнат 450.
  • 250 деца/родители на които ще бъдат извършени 700 прегледи, като за двете години ще достигнат 330 деца/родители и извършени 1400прегледа.

         Високата оценка за поредния социален проект се корени в насърчаване социалното включване и сближаване, осигуряване възможност за деца в риск да бъдат пълноправни членове на обществото. С реализирането на проекта се очаква повишаване компетенциите на потребителите в различни сфери на обществения живот и конкурентноспособността на пазара на труда.

dsc03513 dsc03516 dsc03517 dsc03520 dsc03522 dsc03523 dsc03524