СНЦ „С Тунджа в сърцето“ набира нови проектни предложения

Община „Тунджа“ отново дава възможност за кандидатстване по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“. Кандидатстването става чрез попълването на Формуляр за кандидатстване и Количествена сметка.

Допустими кандидати са: кметства, читалища, пенсионерски клубове, неформални граждански обединения и неправителствени организации на територията на община Тунджа.

Бюджетът на проектите е 30 000 лв., разпределени както следва:

Приоритет 1 – „Култура и история“ – до 2 000 лв.

Приоритет 2 – „Чисто и приветливо село“ – до 4 000 лв.

  • Община Тунджа не предоставя пряко финансови средства, както и не се допуска закупуването на ДМА на стойност над 1 000 лв.
  • При въвеждането на формуляра за кандидатстване, моля изтрийте съдържанието на дясната колона и въведете исканата информация.
  • Имайте предвид, че обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“ е насочена към доброволческия труд.

Начин на кандидатстване – Попълненият Формуляра за кандидатстване трябва да бъде запечатан в плик и регистриран в Деловодството на община Тунджа. На плика се изписва: Проект „С Тунджа в сърцето“.

Проектните предложения ще бъдат набирани от 4 юли до 5 август включително. Оценката ще бъде в периода 6 – 12 август, а сключването на споразуменията 14 – 19 август.

Дейностите по втората покана на инициативата „С Тунджа в сърцето“ ще започнат след подписване на споразуменията, като трябва да приключат до края на месец Ноември 2024 г.