Сигнал

ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА- ЯМБОЛ

8600 Ямбол

ул. „Жорж Папазов” №1, ет.3

 

СИГНАЛ

От:     Антоанета Славчева Антонова – общински съветник в Общински     съвет – град Ямбол

         Капка Георгиева Йоргова – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол

          Катя Атанасова Георгиева – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол

         Мариета Стефанова Сивкова – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол

         Николай Димитров Пенев – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол

         Румен Данчев Банков – общински съветник в Общински съвет – град  Ямбол и

            Светослав Стойчев Стоев – общински съветник в Общински съвет – град Ямбол

 

          УВАЖАЕМИ Г-Н ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

 

            По предложение на кмета на Община Ямбол  Георги Славов, на   редовно заседание на 29.12.2016 г., Общински съвет- град Ямбол прие,  по т.1 от дневния ред, следното решение:

  1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2017 г.:
 

 

                                                             ПЛАН-СМЕТКА 
                             за необходимите средства за предоставяне на услугите

                по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,

        както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване

                                                   в Община Ямбол през 2017 г.

 
Вид услугаЗа дейностите по сметосъбиране и сметоизвозванеЗа дейностите по чистотатаЗа предварително третиране на отпадъцитеЗа експлоатация, мониторинг и поддръжка на депоСамоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община ЯмболОбезпечения и отчисленияОБЩО 
1Сметосъбиране и сметоизвозване1 155 750000231 15001 386 900 
2Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:00800 010249 988210 000775 8182 035 816 
  – за предварително третиране – –800 010 –160 002 –960 012 
  – обезвреждане на отпадъци – – –137 21427 443 –164 657 
  – мониторинг на ДТБ – – –4 200840 –5 040 
  – дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система – – –4 734947 –5 681 
  – за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн – – –72 00014 400 –86 400 
  -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция – – –31 8406 368 –38 208 
  – разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО – – – – –14 41814 418 
  – разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО – – – – –761 400761 400 
3Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:01 676 51100001 676 511 
  – почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване –1 676 511 – – – –1 676 511 
ОБЩО1 155 7501 676 511800 010249 988441 150775 8185 099 227 
Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства – Приложение №1 към план-сметката.

 

 
           
                   
  1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 3.43‰, разпределен по услуги:

– сметосъбиране и сметоизвозване – 0.95‰

– поддържане и експлоатация на депо – 1.36‰

– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.12‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 5.23‰, разпределен по услуги:

– сметосъбиране и сметоизвозване – 2.04‰

– поддържане и експлоатация на депо –1.97‰

– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.22‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депоЗа поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в промил, върху облагаемата основа 
Вид съдлитриПериодичност на извозване (годишно)Такса 
за жил. имотиза нежил. имоти 
1Контейнер тип „Бобър“11003659278.301.12‰1.22‰ 
2Контейнер тип „Бобър“11001834651.861.12‰1.22‰ 
3Контейнер тип „Бобър“11001223101.241.12‰1.22‰ 
4Контейнер пластмасов240122662.461.12‰1.22‰ 
5Контейнер „Мева“120122379.421.12‰1.22‰ 

 

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2017 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

Считаме, че гореописаното решение  противоречи на действащите закони. А именно:

  1. Не е дадена възможност на заинтересованите страни да осъществят правото си да изразят становища. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, в правомощията на Общинския съвет е да определи размера на местните такси. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет. Посочените разпоредби  еднозначно насочват вниманието, че Общинският съвет е този, който следва да приеме решение, което е общ административен акт, с което да определи размера на таксите. С оглед на това, именно Общинският съвет е компетентният орган, който следва да извърши всички процесуални действия, свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общия административен акт, с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересованите лица в производството, в съответствие с чл. 65 и сл. от АПК. Безспорно е, че кметът на общината има право да  внася проекти на решения за разглеждане от Общинския съвет, но същият не се явява издател на акта, за да е задължен да изпълни процедура, дължима от друг. Предложението на кмета, би могло да се приеме, поставя единствено началото на откриване на административно производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Не е имало уведомление от компетентния орган за предстоящо издаване на общия административен акт.  Налице е съществено нарушение на административно производствените правила, тъй като не е дадена възможност на заинтересованите страни в законоустановения срок (не по-кратък от един месец от деня на уведомяването, съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК) да осъществят правото си на участие.

 

  1. Не е обоснована невъзможността на Общински съвет – град Ямбол да определи размера на такса битови отпадъци, съобразно водещия принцип „ според количеството битови отпадъци“ .

Няма изложени никакви мотиви и съображения защо такса битови отпадъци следва да се определя на база „данъчна оценка”. Само при невъзможност за определяне на съответната такса за битови отпадъци по начина, определен в чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, е допустимо размерът на тази такса да се определи по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. За да се определи обаче размерът на таксата за битови отпадъци по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, е необходимо Общинският съвет да изложи фактически основания и мотиви, поради които приема, че не може да приложи основния принцип, регламентиран с нормата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ. Невъзможността на Общински съвет – град Ямбол да определи количеството на битови отпадъци не е обоснована. 

За определяне таксата пропорционално върху данъчната оценка, е необходимо да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци. С оглед тази законова разпоредба не е предоставен избор на  Общинския съвет относно приложимите методи – според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основата, определена от общинския съвет. Само при невъзможност за определяне на таксата за битови отпадъци по начина, посочен в ал. 1 е допустимо тази такса да се определя по начина, регламентиран в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ. Таксата за битови отпадъци е приета в противоречие с материалния закон,  необосновано е приложен реда за изчисляване на таксата за битови отпадъци по чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, без да е установена обективна невъзможност за определянето й по реда на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ-според количеството битови отпадъци.

В тази посока е налице и съдебна практика, а именно:

Решение №170 от 13.04.2016 г. , по административно дело №35/2016 г. на Административен съд- Перник и съответното Решение №12799 от 25.11.2016 г., по административно дело 6676 /2016 г. на Върховния административен съд на Република България.

 

Молим да извършите проверка на законосъобразността на решението на Общински съвет- град Ямбол и предприемете съответните действия, за да бъде защитен публичния интерес.

 

Прилагаме копие на протокол от заседание на Общински съвет – Ямбол от 29.12.2016 г.

 

 

 

                                     С уважение,

Антоанета Славчева Антонова  ………………………

                                     Капка Георгиева Йоргова……………………………

Катя Атанасова Георгиева ……………………………

Мариета Стефанова Сивкова…………………………

Николай Димитров Пенев ……………………………

Румен Данчев Банков…………………………………

                                     Светослав Стойчев Стоев……………………………