Сесия с 29 точки насрочиха в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 44/23.08.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 30.08.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи и бюджета на общината за 2022г.
 2. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети за II-ро тримесечие на 2022 г.
 3. Поемане на дългосрочен общински дълг, при условията на финансов лизинг, за реализиране на проект за рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в 33 населени места на Община „Тунджа“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи  по проект: „Център Домашни грижи-интегриран модел на патронажни медико- социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-6.004-0127- по процедура „Патронажна грижа + Компонент 2“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 12. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез замяна.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План а регулация и застрояване.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2022-2023 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 21. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2022-2023 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 22. Разрешаване формирането на паралелките по чл.68, ал.1, т. 2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2022-2023 година.
 23. Разрешаване на формирането на целодневна детска група „Усмивка“, с. Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол, по реда на чл.59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година.
 24. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година.
 25. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 26. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче”, с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022- 2023 г.
 27. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ за учебната 2022-2023 година.
 28. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 29. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”