Сесия на ОбС – Тунджа

П О  К  А Н А

№ 23/19.04.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и трето/редовно/заседание, което ще се проведе на 27.04.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
 2. Учредяване възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 5. Отдаване под наем на имот общинска собственост.
 6. Отдаване под наем на язовири общинска собственост.
 7. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 000562 по КВС в землището на с. Тенево, общ. „ Тунджа”, обл. Ямбол.
 8. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
 13. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община „Тунджа” за периода 2017-2018 г.
 14. Награждаване по повод Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 15. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” през 2016 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа” читалища за 2016 година.
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”