Сесия на ОбС „Тунджа“

П О К А Н А

№ 19/10.12.2020 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на деветнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 17.12.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2020 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.
 3. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижими имоти.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 10. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти – общинска собственост.
 11. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г .
 12. Предложение за одобрение и приемане на инвестиция на територията на Община „Тунджа“, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол за 2020 г.
 13. Предложение за одобрение на изменение на концесионен договор.
 14. Даване съгласие за безвъзмездно предоставяне на техника за ползване от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Ямбол.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2021 г.
 17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА   /П./

Председател на ОбС „Тунджа”