Сесия на ОбС – Тунджа

П О  К  А Н А

№ 32/14.12.2017 г.

 

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 22.12.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

  1. Определяне на размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2018 г.
  2. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за предоставяне на общински концесии, приета с Решение № 167 от Протокол № 19/11.02.2005 г. на заседание на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.
  3. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.