Сесия на ОбС – Тунджа

П О  К  А Н А

№ 28/19.09.2017 г.

         На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и осмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2017 година от 10:00 часа в село Ханово, НЧ „Зора-1928“ при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Информация за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за I- вото шестмесечие на 2017 г. и сметките за средства от Европейския съюз.
 2. Актуализация на бюджета на община „Тунджа“ за 2017 г.
 3. Предоставяне на вътрешен безлихвен заем по проект „Разрастване на фестивалите, чрез иновативни подходи“, № СВ005.1.22.194, Договор за субсидия РД-02-29-63/20.03.2017.
 4. Извършване на застраховка „Имущество“ за недвижими имоти – частна собственост.
 5. Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
 6. Продажба на общински недвижими имоти.
 7. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска собственост.
 8. Отдаване под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 10. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
 11. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 12. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 13. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 19. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”