Сесия на ОбС – Тунджа

П О  К  А Н А

№ 25/20.06.2017 г.

 

         На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал.2 от ПОДОСНКВОА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и пето/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 29.06.2017 година от 10:00 часа в село Скалица, НЧ „Светлина – 1928”,  при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Продажба на общински недвижими имоти.
 2. Именуване на улица в землището на с. Кукорево, община „Тунджа” с наименованието „Елховски път”.
 3. Изменение на Общия устройствен план.
 4. Изменение на Общия устройствен план.
 5. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 6. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 9. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа” през 2016 година.
 10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”