Сесия на ОбС – Тунджа

 

П О  К  А Н А

№ 24/23.05.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и четвърто/редовно/заседание, което ще се проведе на 30.05.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа”.
 2. Одобряване на бюджетна прогноза на община „Тунджа” за периода 2018-2020 г.
 3. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Продажба на общински недвижими имоти.
 6. Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 7. Предложение за изменение на Решение №336 от 13.02.2017 г. на ОбС „Тунджа”, за определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади, собственост на Община „Тунджа” за общо и индивидуално ползване в населените места.
 8. Промяна в педагогическия и непедагогическия персонал в рамките на утвърдената обща щатна численост за детските градини на територията на община „Тунджа” за учебната 2016-2017 година.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 12. Приемане на решение за провеждане на местен референдум.
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”