Сесия за референдум в „Тунджа”

П О  К  А Н А

№ 31/22.11.2017 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.68,ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл.30, ал.1 от ЗПУГДВМС, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и първо/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 19.12.2017 година от 13:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

     1.Приемане на решение за провеждане на местен референдум.

     2.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

  

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”