Сесия в „Тунджа“

Точно в 10,00ч. днес ще започне деветнадесетото редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“. То ще премине при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Приемане на Бюджет на Община „Тунджа” за 2017 година.
 2. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017г.
 3. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 4. Предоставяне за стопанската 2016/2017 година на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в  община „Тунджа” общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
 5. Предоставяне за стопанската 2016/2017 година на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в  община „Тунджа” общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
 6. Определяне срок на валидност на даване на предварително съгласие за промяна предназначението и предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имот – пасище, мера общинска собственост.
 7. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017 година.
 8. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на подземен ел.кабел Ср.Н 20 kV от ЖР №8 извод „Инзово“ ПИ 280  до ПИ № 000562 по КВС на землище с.Тенево, община „Тунджа“.
 9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 13. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа” за периода януари 2016 – декември 2016 година.
 14. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.