Сесия в „Тунджа“

Точно в 10,00ч. започва редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“. То ще премине при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа“ за 2018 г.
 2. Одобряване на бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2019-2021г.
 3. Предоставяне на допълнителен вътрешен безлихвен заем по проект: „Разрастване на фестивалите, чрез иновативни подходи“, № СВ005.1.22.194, Договор за субсидия РД-02-29-63/20.03.2017.
 4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа” с проектно предложение по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм, Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.
 5. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по втора покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм, Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.
 6. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа” с проектно предложение по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, № 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм, Специфична цел 2.2: Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации.
 7. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Предоставяне за стопанската 2017/2018 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
 10. Награждаване на физически и юридически лица по повод 22 април – Ден на Община „Тунджа“.
 11. Приемане на доклад за изпълнението на ОУП на Община „Тунджа“ за периода април 2017 година до февруари 2018 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 12. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 13. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 14. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 15. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Определяне на индивидуалните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.