Сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 35/16.02.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.02.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол на 27 февруари 2018 г.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Продажба на общински недвижим имоти.
 7. Продажба на общински недвижим имоти.
 8. Учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
 9. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 10. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в населените места.
 11. Предоставяне за стопанската 2017/2018 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
 12. Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2017 г.
 13. Приемане на програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2018 г.
 14. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа