Сесия в „Тунджа“ на 27 ноември

П О К А Н А

№ 45/20.11.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.11.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети през III-то тримесечие на 2018 г.
 2. Промяна на бюджета на Община „Тунджа“ в дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ за 2018 година.
 3. Компенсирана промяна в счетоводната отчетност на дейност „Водоснабдяване и канализация“ за 2018 година.
 4. Дарение, под формата на трансфер за нуждите на РУ „Тунджа“, като структура на ОДВР-Ямбол.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за европейски средства за реализация на дейностите по схема „Училищен плод“.
 6. Предоставяне на допълнителни финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип.
 7. Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност с водеща организация Областен съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2018-2019 година.
 8. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.
 9. Отдаване под аренда на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижими имоти.
 11. Изменение на Решение № 683 от Протокол № 42/28.09.2018 г. по точка ОСМА от дневния ред за учредяване възмездно право на ползване върху имот общинска собственост.
 12. Приемане на Единен календар на Община „ Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2019 година.
 13. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община „Тунджа“ за 2019 година.
 14. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 15. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване.
 16. Попълване състава на ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности и вероизповедания“
 17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”