Сесия в „Тунджа“ – дневен ред

П О  К  А Н А

№16/22.11.2016 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на шестнадесето/редовно/ заседание, което ще се проведе  на 29.11.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община  „Тунджа”,  при следния проект за  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на община „Тунджа” за 2016 г.
 2. Актуализирано разпределение на променените бюджети през III-тото тримесечие на 2016 г.
 3. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община „Тунджа”.
 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа
 5. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община „Тунджа“ .
 6. Ползване на дългосрочен банков заем – тип овърдрафт за осигуряване на оборотни средства по проекти и упълномощаване кмета на общината за издаване запис на заповед.
 7. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината за реализация на дейностите по схема „Училищен плод”.
 8. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.
 9. Даване на съгласие за възмездно придобиване на собственост върху част от недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижими имоти.
 11. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти през 2015 г.
 12. Предоставяне за стопанската 2016/2017 година на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа”общински полски пътища включени в масивите за ползване на земеделски земи.
 13. Отмяна на част от Решение № 162 от Протокол № 10/30.06.2016 г. на Общински съвет „Тунджа” и прехвърляне безвъзмездно право на собственост.
 14. Одобряване на трансфер по извънбюджетна сметка за допълнително собствено участие за извършено окончателно плащане за проект „Обучения и заетост за младите хора”.
 15. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” за 2017 година.
 16. Одобряване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между община „Тунджа” и партньорите по проект „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип” по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
 17. Изменение на общия устройствен план на община „Тунджа” гр. Ямбол.
 18. Изменение на общия устройствен план на община „Тунджа” гр. Ямбол.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 40484.32.301 по кадастралната карта в землището на с. Кукорево , общ. „Тунджа”, обл. Ямбол.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проекти за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 027305 по КВС на землище на с. Кукорево.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. . Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 25. Попълване състава на ПК„Бюджет и финанси” и ПК „Устройство на територията, стратегии, програми и планове за развитие”.
 26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-2