Сесия в „Тунджа“ в последния ден на юли

П О К А Н А

№ 59/24.07.2023 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.07.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

 1. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 2. Продажба на общински недвижим имот.
 3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 4. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 5. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 6. Промяна на собственост – от публична в частна общинска собственост и прехвърляне на собственост чрез замяна.
 7. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2023/2024 г.
 8. Поправка на  допусната  техническа  грешка  в  РЕШЕНИЕ  № 996  от  Протокол  №50 / 30.01.2023г.  по  точка  десета  от  дневния  ред  във  връзка  с  начина  на  ползване  на  дървесина  по  Годишен  план  за  ползване  на  дървесина  в    общински  горски  територии  на  община  „ Тунджа “  за  2023г.
 9. Безвъзмездно предоставяне  на  дърва  за  горене  на  лица,  организации  и  звена   на  бюджетна  издръжка  на  община  „Тунджа“.
 10. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии за периода м. януари 2023 г.- м. юни 2023 г.
 17. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА

Председател на ОбС „Тунджа”