Сесия в „Тунджа“ в края на май

П О К А Н А

№ 11/21.05.2020 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на единадесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2020 г.
 2. Упълномощаване на кмета на община „Тунджа“ за издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма“ наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за обезпечаване авансово плащане във връзка с изпълнението на проект „Пъстра палитра-иновации за приобщаване“ .
 3. Удължаване на срока по Договор за предоставяне на кредит овърдрафт по разплащателна сметка № ДК-094-004356-115 сключен с Интернешънъл Асет Банк АД.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 5. Одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.
 7. Учредяване на право на прокарване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ-ТВ“ ООД от  с. Кабиле до с. Дражево, община „Тунджа“, обл. Ямбол“, в полза на „ДИАНА КАБЕЛ  ТВ“ ООД.
 8. Учредяване на право на прокарване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ-ТВ“ ООД от с. Кукорево до с. Окоп,  община „Тунджа“,  обл. Ямбол“,  в полза на „ДИАНА КАБЕЛ  ТВ“ ООД.
 9. Учредяване на право на прокарване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел на „ДИАНА КАБЕЛ-ТВ“ ООД от с. Дражево, с. Хаджидимитрово до с. Безмер, община „Тунджа“, обл. Ямбол, в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 10. Продажба на общинска движима вещ.
 11. Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Отдаване под аренда на общински недвижим имот.
 14. Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на община „Тунджа“.
 15. Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Тунджа“.
 16. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване.
 18. Одобряване на задания и разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени планове – Планове за регулация и застрояване.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Стара река до с. Козарево, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Чарган, с. Козарево до с. Калчево, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Асеново до с. Каравелово, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Тенево до с. Маломир, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
 23. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община „Тунджа“ през 2019 година.
 24. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”