Сесия в община „Тунджа“

ПОКАНА
№14/10.10.2016 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиринадесето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 13.10.2016 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство с. Веселиново.

2.     Вземане на решение за спазване законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за представяне на финансовата помощ за проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа” по подмярка 7.2:       „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

3.     Разрешаване формирането на паралелка по чл.11, ал.1, т. 2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и науката, и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2016-2017 година.

4.     Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

5.     Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0