Сесия в Община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 46/10.12.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 17.12.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост/Приета с Решение № 199 от Протокол № 14//29.10.2008 г., Изм. с Реш. №488/26.03.2010 г.; Доп. с Решение №568 от Протокол №41/20.08.2010 г.; Изм. с Решение №61/26.01.2012 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол/
 2. Актуализация на капиталовите разходи и промяна на бюджета на община „Тунджа“ за 2018 г.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот.
 7. Учредяване на безвъзмездно право на прокарване през имоти – публична общинска собственост за обект: „Подземен оптичен кабел с. Победа до с. Симеоново и с. Асеново“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД.
 8. Учредяване на право на прокарване през имоти – общинска собственост за обект: „ Подземен оптичен кабел с. Стара река, с. Козарево до с. Калчево“ в полза на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД
 9. Одобряване на  задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 10. Приемане на План за заседанията на Общински съвет „Тунджа” за 2019 г.
 11. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”