Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 43/17.10.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Издаване на запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
  2. Предоставяне на финансови средства под формата на временен безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от Европейския съюз по проект „Обучения и заетост“ Компонент II.
  3. Продажба на общински недвижим имот.
  4. Прехвърляне за разпореждане на Община „Тунджа“ на 3/три/броя училищни автобуси, предадени за ползване на ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.
  5. Определяне на комисия за проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество./ЗПКОНПИ/
  6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
  8. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”